Ochrana osobních údajů/privacy policy

Domů » Ochrana osobních údajů/privacy policy

Czech Version/Česká verze:

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

1. Kdo zpracovává vaše údaje?

Zaměstnanci FlyCzech s.r.o.
se sídlem: Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6
identifikační číslo: 07585403
Právnická osoba zapsána v živnostenském rejstříku od 25.10.2018, Evidence: Úřad městské části Praha 6

2. Jaké vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky, registrace na web), a to:

 • Email
 • Heslo – v zašifrované podobě
 • Jméno a příjmení – pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu
 • Přezdívka – v případě registrace účtu na webu
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa – pouze v případě e-shopu
 • Profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha, profilové fotografie – pokud si je umístíte ke svému účtu
 • Telefonní číslo – v emailové objednávce

A dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:

 • IP adresa
 • soubory cookies – v případě online služeb
 • případně jiný online identifikátor

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené (včetně administrace a provedení platby, v případě placené služby) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
 • zobrazování pouze reklam na základě Vašich zájmů
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
 • analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.
 • Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

5. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu, při autorizaci platby atd.).

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu na dobo neurčitou, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

6. Můžeme data zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat)
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích)
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů)

7. Jak jsou údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

8. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@flyczech.eu

9. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat.

10. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

11. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím kontaktujte info@flyczech.eu

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

EN Version:

Privacy Policy and other processed data

On this page you will find an overview of the main principles of privacy and other processed data.

1. Who processes your data?


Employees of FlyCzech s.r.o.
with registered office:  Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6
identification number: 07585403
Limited compandy registered in the Trade Register from 25.10.2018, Evidence: Úřad městské části Praha 6

2. What data are we processing?

We process only the personal data you provide to us in connection with the use of our services (for example, within the order, registration on the web), namely:

E-mail
Password – in encrypted form
Name and surname – only if necessary for a particular service
Nickname – if your account is on the web
Contact and / or delivery address – only for e-shop
Profile information such as age, gender, geographical location, profile photos – if you place them on your account
Phone number – in an email order
And the data we obtain from you by using our services:

IP address
cookies – for online services
or another online identifier

3. Why do we process your personal information?

The main reason we process your personal information is that we can manage your user accounts for our services so that we can provide you with the services you have been interested in, whether free or paid (including administration and payment, paid services) and to ensure and constantly increase the security of our services and thus your data.

We further process your data to:

improving the quality of our services and developing new ones
showing only ads based on your interests
performing analyzes and measurements to determine how our services are used
analyzing your preferences and displaying content that matches your individual needs
By granting your consent to processing your personal information, we may continue to provide some of our services for free.

4. Who will have access to your data?

Your data is safe for us. We carefully choose our partners to whom we entrust your data and who are able to provide you with the technical and organizational security of your data to prevent unauthorized or accidental access to your data or other misuse. Protecting your data is our priority. All our partners are bound by the confidentiality obligation and must not use the data provided for any purpose other than that to which we have made them available to them.

Third parties who may have access to your personal data by the nature of the service you use or have used are:

the people we provide data to analyze the traffic to our sites;
those who provide technical services to us for certain services or technology providers that we use for our services;
payment gateway providers (payment card providers);
advertising system operators in connection with targeted advertising;
technical solutions operators, thanks to which we can show you relevant content and advertising only for you.
Under certain, well-defined, conditions, we are required to transfer some of your personal information under valid legal regulations, such as the Czech Police, other authorities involved in criminal proceedings, including specialized departments (UCOZ, Customs, etc.) and other public authorities.

5. What are cookies and what types of cookies are we using?

Cookies are small data files that make the visited websites remember the actions and settings of individual users who have made them, so they do not need to re-enter the data. Cookies are stored on individual computers using a web browser. Cookies are not a hazard, they do not serve to get any sensitive personal information, but they are important for privacy protection. We do not use cookies to determine the identity of website users or abuse of credentials.

For example, cookies let users recognize you as an existing user (for example, when logging in to their account, authorizing payments, etc.).

Another group is third-party cookies (such as Google Analytics for analyzing the traffic of a specific website or certain services or cookies of the advertising system operators on our site). These cookies are managed by third parties and we do not have access to reading or writing this information.

You as a user can reject cookies. However, it is possible that in some cases it will not be possible to display a certain service or product without using cookies.

If your browser uses cookies enabled, we will assume that you agree with the use of standard cookies on our sites.

We will process your data throughout the use of our services and then, subject to your indefinite agreement, unless your consent to the processing of personal data is revoked by you.

Here, however, we would like to point out to you that the personal data that are necessary for the proper provision of the service, to fulfill all of our obligations, whether these obligations arise from a contract between us or from generally binding legal regulations, we must process whatever your consent has been given for as long as the applicable law provides or in accordance with them, even after your withdrawal has been withdrawn.

6. Can we process the data without your consent?

Yes, we may process your personal information without your consent but only for the purpose of:

the provision of a service or product (fulfillment of a contract between you and us, where the contract also constitutes the actual use of a particular service without the need to sign anything)
the fulfillment of legal obligations that result from us from generally binding legal regulations (eg we are obliged to keep operational and localization data on the basis of Act No. 127/2005 Coll., on electronic communications)
processing that is necessary for the purposes of our legitimate interests (eg direct marketing, security of our sites)

7. How are data secured?

All personal information you provide is secured by standard procedures and technologies. However, it is not objectively possible to fully guarantee the security of your personal data. Therefore, it is not even possible to ensure that personal data provided can not be accessed by a third party, can not be copied, published, altered or destroyed by breaking our security measures.

In this regard, however, we assure you that we regularly check that the system is free from vulnerabilities and is not exposed to attacks and that we use such safeguards to prevent unauthorized access to your personal data as far as possible and provide, in the light of current state of technology, security. The security measures adopted are then regularly updated.

8. How and when can you withdraw your consent to the processing of personal data?

Your voluntary consent to the processing of your personal data may be revoked at any time free of charge by sending an email to: info@flyczech.eu

9. Am I obliged to provide my personal data? What if I do not provide my personal data?

We give you your personal information on a voluntary basis (for some services, however, it is required to make certain personal data available to us, that is, if you do not send it to us, you will not be able to use it.

10. What are all the rights you have regarding the protection of personal data?

In relation to your personal data, you have the following rights in particular:

the right to withdraw their consent at any time;
the right to correct or supplement personal data;
the right to demand processing restrictions;
right of objection or complaint against processing in certain cases;
the right to request the transfer of data;
the right of access to personal data;
the right to be informed about a personal data breach in certain cases;
the right to delete personal data (the right to be „forgotten“) in certain cases; and
other rights set out in the Personal Data Protection Act and General Regulation 2016/679 on the Protection of Personal Data after its entry into force.
11. How can you contact us?
In case of any personal data protection request or withdrawal of consent to further processing of your personal data, please contact info@flyczech.eu

In this regard, we would like to alert you that we may want you to prove your identity to us in an appropriate way so that we can verify your identity. This is a precautionary security measure to prevent unauthorized persons from accessing your personal data.